Kutkova po?etnica

Po?etnica je namijenjena u?enicima sa teko?ama u u?enju. U?iteljima moe pomo?i u radu sa djecom tokom usvajanja glasova i slova abecede bosanskog jezika, po?etnog pisanja, te po?etnog analiti?ko-sinteti?kog ?itanja. Osim u?enika koji imaju odre?ene teko?e u u?enju, Kutkova po?etnica moe koristiti prva?i?ima koji nemaju teko?e u u?enju i savladavanju gradiva. Kutkovu po?etnicu moete preuzeti na www.netsi.ba.