ABA - analiza primjenjenog ponaanja

Umjesto da dozvolimo da djeca sjede u ?oku i izvode besmislene, ponavljaju?e, usamljene aktivnosti, nau?it ?emo kako da im pomognemo da se usmjere na nas, nae rije?i i svijet oko njih.
Upotrebom metoda podsticanja, oblikovanja, modelovanja i sprovo?enja metoda bihevioralne terapije ( ABA analiza primjenjenog ponaanja ), vidimo da djeca mogu po?eti sa upijanjem informacija.
Analiza primjenjenog ponaanja su programi koje ?ine aktivnosti koje mogu pruiti velika, detaljna, trajna i smislena poboljanja u mnogim vanim domenima za veliki broje djece sa poreme?ajima iz autisti?nog spektra.
Bihevioralna intervencija je paket tretmana sa mnogim elementima i dimenzijama. Sastoji se od mnogih procedura za procjenu i promjenu ponaanja.
Programiranje treba da bude individualno za svako dijete. U po?etku je to ograni?en broj vjetina, npr:
Program poha?anja ( reakcija na izgovor imena djeteta ),
Program prijema informacija ( pra?enje insktrukcija od jednog koraka do?i, sjedi, spusti ruke...),
Program imitacija ( imitacije pokreta, imitacije sa predmetima, imitacije oralnih pokreta ),
Jezi?ki programi ( iskazivanje elja i potreba, pokazivanje eljenih predmeta, imenovanje...),
Program izjedna?avanja ( pokazivanje istih predmeta ...).

Procedura u?enja je takva, da svako dijete, u po?etku provo?enja programa treba odre?eni motivator kako bi izvelo odre?enu aktivnost. Postoje i procedure za ispravku greaka koje se mogu koristiti kada dijete nepravilno reaguje ili uopte ne reaguje.

U nastavku donosimo Listu pra?enja razvoja djeteta predkolske dobi.

Intervju za roditelje

IMITACIJE

-prosti pokreti
-sa predmetima
-oralne motorike
-fine motorike

SAMOSTALNOST

-pije iz ?ae
-koristi viljuku i kaiku kod jela
-sklanja cipele
-sklanja ?arape
-sklanja pantalone
-sklanja majicu
-nosi pelene
-koristi toalet

MOTORIKA fina/gruba

-penje se i silazi stepenicama pravilno
-ska?e i poskakuje
-preska?e (5 cm)
-pue i provla?i se
-pravilno izvodi bacanje
-pravilno izvodi hvatanje
-manipulira predmetima
-igra se kockama
-raspore?uje tri oblika u ram
-imitira crtanje linije
-manipulira sitnim predmetima

AKADEMSKE VJETINE

Komparacije
-jednaki predmeti
-jednake slike
-predmet /slika
-slika/predmet
-boje, oblici, slova, brojevi
-nejednaki predmeti
-predmeti kod asocijacije
-kompletira jednostavnu aktivnost samostalno
-identifikuje oblike
-identifikuje slova
-identifikuje brojeve
-broji napamet do 10
-broji predmete

SOCIJALIZACIJA
-ima kontakt o?ima na izgovor njegovog imena
-ima kontakt o?ima kod naloga pogledaj me
-reaguje na instrukcije (?ije)

EKSPRESIVNE SPOSOBNOSTI

-pokazuje eljeni predmet na pitanje ta eli?
-pokazuje eljeni predmet spontano
-imitira muziku i rije?i
-imenuje predmete
-imenuje slike
-verbalno trai eljeni predmet
-izjavljuje ili gestama pokazuje DA ili NE za eljeni ili neeljeni predmet
-imenuje ?lanove porodice
-pravi izbor
-ozna?ava rije?ima slike, druge i sebe
-ozna?ava predmete po funkciji
-ozna?ava vlasnitvo

RECEPTIVNE SPOSOBNOSTI

-prepoznaje slike
-prepoznaje predmete
-prepoznaje dijelove tijela
-prepoznaje ?lanove porodice
-slijedi verbalne naloge
-prepoznaje vlasnitvo
-prepoznaje zvukove
-prepoznaje radnju na slici

Interesovanja djeteta - motivatori:
-hrana
-odje?a
-igra?ke