Priru?nik za nastavnike za rad sa djecom sa teko?ama u u?enju

elja svakog u?itelja, nastavnika i profesora jeste da ono ?emu podu?ava svoju djecu pokrene pozitivne promjene. Poziv u?itelja bira se iz ljubavi prema djeci, pa je svakom prosvjetnom radniku vano da i sam prona?e mjesto u srcima onih koje podu?ava. Djeca s kojom radimo zauzimaju centralno mjesto u nastavni?kom pozivu, ali moramo priznati da ponekad sa teko?om prodiremo u dje?iji na?in shvatanja svijeta i gubimo se na putu do dje?ijeg srca, posebno kada su u pitanju djeca sa poteko?ama u u?enju.
U ovom Priru?niku moete na?i odgovore na mnoga pitanja dok tragate za rjeenjima u odgojno-obrazovnom radu. Na?i ?ete niz korisnih savjeta, prakti?nih primjera i, to je jednako vano, informisat ?e vas o djeci sa specifi?nim poteko?ama u u?enju jer je veoma, veoma vano razumjeti njihove poteko?e. Dijete je, izme?u ostalog, mogu?e gledati iz dvije perspektive. Iz jedne, prema kojoj je svako dijete razli?ito sa svojim razvojnim osobitostima, ali i iz druge perspektive, kao nekog ko je nosilac prava. Izvor razumijevanja u?enika sa poteko?ama je da im se omogu?i potpuni razvoj u skladu s njihovim mogu?nostima. ?itaju?i Priru?nik, nau?it ?ete da su djeca sa poteko?ama sposobna u?iti, samo u?e druga?ije. Ona su pametna, ali imaju teko?e u koli jer nisu shva?ena.
elite li saznati vie, prou?ite ovaj Priru?nik i prepustite se iskustvu, zna?ajnim istraiva?kim pokazateljima, znanju i predanom radu autorice i tako prona?ite najbolji put da na vrijeme prepoznate poteko?e u u?enju kod djece. Uvjerit ?ete se da svako dijete moe kreativnim i dobro osmiljenim na?inima rada posti?i vie. Djetetov nam je potencijal nepoznat sve dok ne pruimo istinski optimalan program koji je prikladan za njegov individualni profil. Dijete s poteko?ama moe nau?iti bolje pamtiti, osvijestiti kako nau?iti, te prepoznati kako i na koji na?in nadomjestiti manje razvijene sposobnosti. Mnogi od njih izrastaju u uspjene odrasle ljude. Uz veliku podrku roditelja, znanje, umije?e i ustrajan rad nastavnika i stru?njaka, dijete sa poteko?ama u u?enju moe posti?i bolje rezultate.

www.skolegijum.ba/tekst/index/1279-o-te%C5%A1ko%C4%87ama-bez-predrasuda