NTC sistem u?enja

NTC sistem u?enja je specijalizovani program za edukaciju dece, roditelja, vaspita?a i u?itelja, koji usvojeno znanje i vetine mogu da primene u svakodnevnim aktivnostima u radu sa decom. Edukacija vaspita?a, nastavnika i roditelja vri se na seminarima, predavanjima i radionicama.

Odre?ene ustanove poseduju NTC licencu za rad. Licenca potvr?uje da je osoblje obu?eno i da sprovodi NTC Program u svakodnevnom radu sa decom.

Osnovu NTC programa predstavljaju savremena nau?na otkri?a iz oblasti neuronauke i pedagogije sa ciljem razvoja kreativnosti i funkcionalnog znanja dece. Igra kao intrinzi?na potreba deteta je klju?ni faktor programa. NTC program karakteriu tri faze sprovo?enja. Zna?ajni elementi prve faze su evolutivno podravaju?e aktivnosti koje podrazumevaju kompleksne motori?ke aktivnosti poput fine motorike, dinami?ke akomodacije oka, rotacije, ravnotee, kretanja. Drugu fazu NTC programa karakteriu misaone klasifikacije, misaone serijacije i asocijacije. Tre?a faza predstavlja rad na razvoju divergentnog i konvergentnog miljenja, kao i funkcionalnog znanja. Ove tri faze NTC programa obuhvataju senzomotori?ki i kognitivni razvoj deteta.

NTC program se sprovodi u 17 drava Evrope. Akreditovan je odukom Minisarstva za obrazovanje u 7 drava (Srbija, Slovenija, Hrvatska, ?eka, Crna Gora, Makedonija I BiH), a primenjuje se u jo 10 drava uz saradnju obrazovnih institucija (Italija, Gr?ka, vedska, Island, Ma?arska, Ruumnija, Bugarska, vajcarska, Slova?ka i Poljska).