Defektolog ili edukator rehabilitator

Uloga defektologa u radu sa djecom sa teko?ama u u?enju i razvoju.