Defektolog ili edukator rehabilitator

Uloga defektologa u radu sa djecom sa teškoćama u učenju i razvoju.