Misija i vizija


Misija
Misija Udruzenje Kutak jeste pruziti adekvatnu strucnu podrsku i pomoc djeci sa teskocama u ucenju i razvoju, njihovim roditeljima i odgajateljima / u?iteljima.

Vizija
Vizija Udruzenja Kutak jeste da svojim programima rada i strucnim angazmanom pomogne u kreiranju sistema inkluzivnog obrazovanja u nasoj zemlji.

ABA - analiza primjenjenog ponaanja

Naši prijatelji i donatori

Naša područja djelovanja

ABA - Applied Behavior Analysis

Umjesto da dozvolimo da djeca sjede u ?oku i izvode besmislene, ponavljaju?e, usamljene aktivnosti, nau?it ?emo kako da im pomognemo da se usmjere na nas, nae rije?i i svijet oko njih.

Socijalno uklju?ivanje djece s poteko?ama u obrazovanje u KS

Razvijamo Strategiju i Plan implementacije za uklju?ivanje djece s teko?ama u Kantonu Sarajevo U okviru aktivnosti za izradu Strategije, direktor Centra znanja PROFECTUS, Darko Kobeti?, prof.reh., izradit ?e sedmogodinju ...

Brain gym

Brain Gym (Gimnastika za mozak) temeljni je senzomotori?ki program edukacijske kineziologije koji uklju?uje aktivnosti i vjebe kojima se poti?e integracija modanih funkcija.

NTC sistem u?enja

Osnovu NTC programa predstavljaju savremena nau?na otkri?a iz oblasti neuronauke i pedagogije sa ciljem razvoja kreativnosti i funkcionalnog znanja djece. Igra kao intrinzi?na potreba djeteta je klju?ni faktor programa.

Podrka inkluzivnom obrazovanju djece predkolske dobi

Edukacija i stru?ni tretman za odgajatelje, roditeljie/porodicu i djecu sa teko?ama u u?enju i razvoju u predkolskim ustanovama.

NETSI NETwork to Support Inclusion in BiH

Projekat NETSI - Podrka umreavanju za pomo? procesu inkluzije u BiH Hilfswerak Austria International - ured u Sarajevu

Istrazivanja nekih aspekata podrske inkluzivnom obrazovanju

Rano djetinjstvo najkriti?nije je razdoblje u razvoju svakog djeteta. Koje su prepreke koje sprje?avaju sistematsko i potpuno provo?enje rane intervencije i podrke inkluzivnom obrazovanju?

Procjena razvojnih sposobnosti djeteta

Jedna od "?injenica" vezanih za ivot djeteta sa teko?ama u u?enju i razvoju je procjena razvojnih sposobnosti djeteta.

Individualno prilago?eni programi

IPP dokumentira samo ono to je dodatno ili razli?ito u odnosu na diferenciran nastavni plan i program, koji se ostvaruje u u?ionici.To zna?i da IPP nije zamjena za obrazovni program.

Naši prijatelji i stručni saradnici